www.sijohansson.com

Hem -> Släktforskning -> Om generationer

Mina tidiga och okända anor

Många av mina anor och släktingar från slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet och därefter låter sig återfinnas i kyrkböcker och andra arkiv.

Förfäder från tidigare århundraden kan jag bara spekulera om. Men att de har funnits är helt klart. För varje person bakåt i släktträdet finns det två föräldrar. Med hjälp av nedanstående grafer försöker jag uppskatta hur många de varit under ett antal århundraden bakåt.

De kända anorna


Diagram 1. Födelseår för mig och mina kända anor några generationer bakåt.

¤Jag är född på 1940-talet.
¤Jag har två föräldrar, födda på 1910-talet,
¤fyra farföräldrar, födda omkring 1890,
¤åtta anor i generationen närmast därbortom, födda 1833-1872.
¤4 generationer bakåt: 16 anor, födda 1794-1841.
¤5 generationer bakåt: 32 anor, varav 25 kända med födelseår 1733-1808.
¤6 generationer bakåt: 64 anor, varav 34 kända personer, födda ca 1695-1774.
¤7 generationer bakåt: 128 anor, men jag känner endast ett fåtal födelseår.
¤8 generationer bakåt: 256 anor.
¤9 generationer bakåt: 512 anor.
¤etcetera

Statistisk betraktelse.


Diagram 2


Diagram 3. Extrapolation långt bakåt i tiden av trenderna från diagram 2.

Extrapolation till föregående seklerDiagram 4 I diagram 4 har antalet anor i varje generation kombinerats med uppskattade medelfödelseåret för respektive generation enligt diagram 3.
Sveriges befolkning vid några olika tidpunkter visas med röda punkter.

Antalet rutor i släkttavlan för generationerna från 1300-talet och tidigare är uppenbarligen fler än hela Sveriges befolkning vid denna tid.

Det tycks troligt att jag skulle vara besläktad med en väsentlig del av Sveriges befolkning vid den tiden. Detsamma torde gälla de flesta andra personer med svenskt ursprung.

De flesta av oss är släkt med varandra i historisk tid och gemensamma förfäder till två av oss levde för inte mer än sex- eller sjuhundra år sedan.

Resonemanget ovan, som ger mig anledning att förmoda ett släktskap med en stor del av de människor, som levde här för sexhundra år sedan, kan också användas för att hävda att de flesta av dessa 1300-talssvenskar i sin tur också var besläktade med varandra och bar på gener som härstammade från ett flertal ur den befolkning som levde här under 700-talet.

I en artikel i Svenska Dagbladet den 25 mars 1998, berättas om forskare vid Uppsala universitet som hävdar med stöd av genforskningen, att hela jordens befolkning härstammar från en population på ca 10.000 individer, s om levde i Afrika för 200.000 - 300.000 år sedan

Anförluster

Det är självklart att ju längre tillbaka i tiden man kommer desto vanligare kommer det att vara att man hittar en och samma individ på mer än ett ställe i släktträdet. Bakomliggande grenar är en då och samma.Det faktiska antalet förfäder är mindre än antalet positioner i trädet. De kan ju faktiskt inte vara fler än antalet individer i befolkningen.

Omfattningen av det genetiska utbytet har troligen varit olika stor i olika områden och olika kulturer.

Jag vill gärna tro att i en bondebefolkning, knuten till sin mark, har släktskapen mellan individerna varit närmare och antalet förfäder under århundradena varit mindre.

I ett samhälle med hantverk och handel har den geografiska rörligheten varit större och därmed bör också det genetiska utbytet ha varit större.Senast ändrad 2009-01-09